XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Diagnostyka Procesów i Systemów
10-13 września 2017, Sandomierz
Start       

Zasady zgłaszania i format referatu

 • Wszystkie zgłoszenia będą obsługiwane z poziomu strony internetowej konferencji.
 • Przygotowany referat musi zostać zgłoszony przez jednego z zarejestrowanych uczestników, będącego jednocześnie jego autorem lub współautorem.
 • Każdy z uczestników może zgłosić jeden referat w ramach wniesionej opłaty konferencyjnej. W przypadku, gdy uczestnik Konferencji zgłasza więcej niż jeden referat, opłata konferencyjna jest powiększana o 750 zł za każdy dodatkowy referat, który nie jest powiązany z opłatą konferencyjną wniesioną przez jednego ze współautorów.
 • Aby zgłosić referat należy przesłać jego pełną wersję przygotowaną w całości zgodnie z wymaganym formatem w postaci pliku PDF.
 • Referaty mogą być przygotowywane w języku angielskim (preferowany) lub w języku polskim.
 • Artykułu nie mogą przekraczać 12 stron A4 (według wskazanego formatu).
 • Materiały, które na życzenie autorów zamieszczone będą jedynie w wersji elektronicznej materiałów konferencyjnych, mogą przekroczyć ustalony limit stron.
 • Na prezentację referatu w czasie obrad przewidziane będzie standardowe 20 minut (włącznie z pytaniami).
 • Zgłoszony referat zostanie zrecenzowany, a na podstawie przesłanych recenzji Komitet Naukowy podejmie decyzję o jego akceptacji lub odrzuceniu.

Wersja ostateczna referatu oraz warunki publikacji

 • Zaakceptowane referaty należy poprawić zgodnie z uwagami recenzentów oraz przesłać w przewidzianym terminie na serwer Konferencji (zakładka "Moje artykuły" dostępna po zalogowaniu).
 • Każdy zaakceptowany artykuł musi zostać zaprezentowany na Konferencji przez jednego z autorów i musi być z nim powiązana opłata konferencyjna.
 • Referaty, w zależności od tego w jakim języku zostały przygotowane, zostaną przydzielone odpowiednio do sesji polsko- albo anglojęzycznych. Referaty w sesjach anglojęzycznych muszą być wygłoszone w języku angielskim.

Instrukcje dla autorów

 • Artykuły muszą być przygotowane zgodnie z instrukcjami Springer dla autorów dla serii AICS (Instrukcje dla autorów na stronie SpringerNature).
 • Konieczne jest wykorzystanie szablonów LNCS LaTeX lub MS Word przy przygotowaniu wersji końcowej artykułu.
 • Autorzy muszą załadować zarówno wersję pdf jak i pliki źródłowe (edytowalne) wersji końcowej artykułu.
 • Dodatkowo, autorzy muszą wypełnić i podpisać formularz praw autorskich (Springer consent to publish). Wystarczy, aby formularz był podpisany przez jednego z autorów w imieniu wszystkich współautorów. Formularz może zostać przesłany pocztą, przefaksowany lub zeskanowany i dołączony do plików źródłowych podczas zgłaszania wersji końcowej.
 • Proszę wziąć pod uwagę, że autorzy powinni uzyskać zgodę od poprzednich wydawców na materiał, który chcą ponownie wykorzystać (Permission request form).
Sponsorzy: